DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Miejskie Centrum Kultury  im . Wł. St. Reymonta w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mcktuszyn.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Treści niedostępne
• W części miejsc występują błędy w etykietach formularzy oraz błędy nagłówków.
• W części miejsc występują błędy ARIA.
• Część grafik ze strony głównej oraz większość w zakładce multimedia, nie posiada opisów alternatywnych
• Częściowa niezgodność linków
• Opublikowane nagrania nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych
Wyłączenia
• na podst. art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848):
• wyłączone z obowiązku posiadania napisów oraz audiodeskrypcji zostają filmy, które zostały opublikowane przed 23.09.2020
• wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zostają mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Witold Zwoliński, e-mail: komputery@moktuszyn.pl, telefon:426142589.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie nie posiada aplikacji mobilnych. 

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie (MOK i MPB), ul. Noworzgowska 20A, Tuszyn

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na parterze. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Noworzgowskiej, przy głównym wejściu znajduje się pochylnia z poręczą, która umożliwia wjazd na wózkach osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda, która umożliwia wjazd na pierwsze piętro. W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ( na parterze i na I piętrze)
Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
W obiekcie istnieje możliwość udzielenia informacji, obsługi osoby niepełnosprawnej.
Do budynku M
CK można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku MCK istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie (filia MOK i filia MBP), ul. Prusa 7, Tuszyn

Do budynku prowadzi jedno główne wejście znajdujące się na parterze, przy ul. Prusa. Przy wejściu znajduje się pochylnia z poręczą, która umożliwia wjazd na wózkach osobom z niepełnosprawnościami. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Znajduje się tam również toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma windy.

Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie istnieje możliwość udzielenia informacji, obsługi osoby niepełnosprawnej. Do budynku MCK można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku MCK istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Żerominie, ul. Tuszyńska 13D

Jest to budynek parterowy. Do budynku prowadzi jedno główne wejście znajduje się od strony ul. Tuszyńskiej, przy którym znajduje się pochylnia z poręczą, która umożliwia wjazd na wózkach osobom z niepełnosprawnościami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Znajduje się tam również toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Obiekt posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie istnieje możliwość udzielenia informacji, obsługi osoby niepełnosprawnej. Do budynku MCK można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku MCK istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

https://mcktuszyn.pl/wp-content/uploads/2020/09/logotypy-1w.png
MCK TUSZYN:
ul. Noworzgowska 20A, Tuszyn
Pon-Pt: 8.00 - 20.00
Sob: 9.00 - 14.00
FILIA: ul. Prusa 7, Tuszyn
Pon-Pt: 8.00 - 20.00
Sob: 9.00 - 14.00
https://mcktuszyn.pl/wp-content/uploads/2020/09/ava.png
https://mcktuszyn.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-NCK_dofinans_kulturawsieci-rgb_PION-640x640.jpg
// // Skip to content